Skip to content

Vinchin Backup and Recovery v7.0.1

  • by

สำหรับ ใน v7.0.1 นี้ทาง vinchin มีการเพิ่มทั้งฟีเจอร์และทำการแก้ไขบางอย่างเพื่อให้ระบบนั้นดีขึ้นอย่างมาก โดยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้

  • ทำการแก้ไขบั๊กในเรื่องของ partition ที่ mount เข้ามาแล้วเป็นชื่อเดียวกัน
  • เพิ่มความเร็วในการทำ incremental backup และ differential backup
  • แก้บั๊กที่จะเกิด crash ถ้า HCI นั้นมี GPU อยู่ด้วย
  • แก้ปัญหาเรื่อง 100% cpu ที่อาจจะเกิดขึ้นในบางระบบ
  • แก้ปัญหาเรื่องการ restore disk แบบ SATA บน oVirt/OLVM/zVirt
  • แก้ปัญหาเรื่องการ list Tenant
  • แก้ปัญหาในการ restore SQL ถ้ามีหลาย instance